Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bolesławiec
Menu góra
Strona startowa Prawo Deklaracja dostępności
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Deklaracja dostępności, bieżące, menu 1262 - BIP - Urząd Gminy Bolesławiec”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wstęp

Urząd Gminy Bolesławiec zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bip.boleslawiec.net.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2008-11-25.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-27.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elemnty graficzne, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych
 • zdjęcia i grafiki osadzone w treści dokumentu mogą zawierać niepoprawne opisy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • tabele osadzone w treści dokumentu mogą nie posiadać nagłówków oraz opisów kolumn i wierszy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • elementy osadzone pochodzące od zewnętrznych dostawców, np. Google Maps, wyłączone są z obowiązku zapewniania dostępności

Data sporządzenia

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: INTERmedi@ Spółka Jawna.

Dostępność cyfrowa

Data publikacji strony internetowej: 2008-11-25.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-12-30.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne cyfrowo:

 1. Nie wszystkie elementy nietekstowe (grafiki, zdjęcia prezentujące istotne informacje) mają dodany tekst alternatywny lub opisy treści.
 2. Nie wszystkie pliki do pobrania (w formacie.pdf,.doc i inne) są przygotowane jako dostępne, tzn. nie mają struktury pozwalającej osobom niewidomym na ich przeglądanie lub też są skanami dokumentów.
 3. Nie wszystkie teksty zamieszczone w serwisie są napisane w sposób dostępny dla osób, które na co dzień nie posługują się językiem urzędowym. Pracujemy nad tym, żeby w nowo publikowanych tekstach wyjaśniać trudne słowa, rozwijać skróty oraz nie stosować niezrozumiałego słownictwa.
 4. Część z opublikowanych tekstów nie ma odpowiedniej struktury nagłówkowej.
 5. Nie wszystkie tabele posiadają nagłówki i podpisy.
 6. Niektóre opisy odnośników w niewystarczający sposób informują o treściach do których kierują, a niektóre odnośniki w ramach jednego serwisu internetowego nie otwierają się w tym samym oknie.

 Treści niedostępne cyfrowo ze względu na wyłączenia:

 1. Filmy opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności. Od 24 września 2020 r. nagrania z obrad Rady Gminy są już publikowane w wersji z napisami dla niesłyszących.
 2. Dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, chyba, że ich zawartość jest niezbędna do realizacji zadań podmiotu.
 3. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 4. Pliki wytworzone przez inne podmioty niż Urząd Gminy Bolesławiec i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych. Dotyczy to również oświadczeń majątkowych, które są pisane ręcznie, następnie zeskanowane, a do których modyfikacji podmiot nie jest uprawniony.
 5. Treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 6. Transmisje nadawane na żywo nie mają dodanych napisów dla osób niesłyszących ani audiodeskrypcji. Trwają pracę nad poprawą istniejących niezgodności oraz tworzeniem nowych podstron i dokumentów zgodnie z wymogami.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Bolesławcu zawiera:

- mapę serwisu, ułatwiającą dostęp do informacji znajdujących się na kolejnych podstronach,

- kontrast elementów na stronie jest realizowany przez osobną wersję kontrastową całego portalu, dostępną w nagłówku

Aktualizację deklaracji sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Urząd Gminy w Bolesławcu.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Dodatkowo zdefiniowane są specjalne skróty klawiaturowe:

ALT + 0 - powrót na początek strony

ALT + 1 - przejście do wyszukiwarki

ALT + 2 - przejście do treści głównej

ALT + 3 - przejście do danych kontaktowych

ALT + 4 - przejście do menu górnego

ALT + 5 - przejście do menu lewego

ALT + 6 - przejście do menu dolnego

ALT + 7 - przejście do menu bocznego

ALT + 8 - przejście do mapy serwisu

W przypadku przeglądarki Firefox zamiast kalwisza ALT należy używać ALT + SHIFT.

W przypadku komputerów Apple z systemem macOS zamiast kalwisza ALT należy użyć Command + ALT.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Monika Bielenda. Kontakt: urzad@boleslawiec.net.pl, tel. 627836721. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku Urzędu Gminy w Bolesławcu prowadzą dwa wejścia: główne wejście od północnej strony inaczej od strony rynku, drugie gospodarcze wejście od południowej strony. Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach do głównego wejścia znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych. Dla petentów przeznaczone jest główne wejście.

Budynek posiada cztery kondygnacje:

 1. piwnica z pomieszczeniami technicznymi
 2. parter
 3. I piętro
 4. II piętro

Na każdej kondygnacji znajduje się korytarz. W budynku znajduje się jedna klatka schodowa umiejscowiona w środkowej części budynku przy głównym i gospodarczym wejściu. W budynku znajduje się winda umożliwiająca przemieszczanie się pomiędzy parterem i I piętrem. Winda jest zlokalizowana na końcu korytarza, po prawej stronie od głównego wejścia, po lewej stronie od gospodarczego wejścia. Winda umożliwia dotarcie do wszystkich pomieszczeń biurowych znajdujących się na I piętrze budynku. W przypadku interesantów chcących dotrzeć do biur znajdujących się na II piętrze istnieje możliwość zejścia pracownika do biura na I piętrze lub parterze wyznaczonego do kontaktu z interesantem, wsparcie pracownika sekretariatu w poruszaniu się po budynku, załatwienie sprawy przez kontakt e-mailowy lub telefoniczny. Przy wejściu do Urzędu Gminy został zamontowany domofon umożliwiający kontakt z sekretariatem i wszystkimi biurami prowadzącymi obsługę interesantów. Takie rozwiązanie pozwala na wezwanie pomocy merytorycznego pracownika w danej sprawie lub wezwanie pomocy w przemieszczaniu się w budynku urzędu

Sekretariat znajduje się na I piętrze na wprost klatki schodowej.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na I piętrze na wprost windy.

Przed budynkiem od strony głównego wejścia wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Pomiędzy tymi miejscami parkingowymi a głównym wejściem do budynku znajdują się pasy do przejścia przez ulicę.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, pętli indukcyjnych, platform informacji głosowych, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych  i słabowidzących.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Brak bieżącej obsługi tłumacza języka migowego ze względu na nieproporcjonalne obciążenie finansowe w stosunku do potrzeb. W sytuacji wcześniejszego zgłoszenia takiego zapotrzebowania przez osobę zainteresowaną, w wyznaczonym terminie zostanie zapewniona obsługa tłumacza migowego.

 

Metryka

data wytworzenia
2020-03-27
data udostępnienia
2020-03-27
sporządzone przez
INTERmedi@ Spółka Jawna, Bielenda Monika(aktualizacja)
opublikowane przez
Gnat-Kmiecik Dorota
ilość odwiedzin
828
zmiany w dokumencie
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.