Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bolesławiec
Menu góra
Strona startowa Informacje Gmina Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Bolesławiec
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Bolesławiec , bieżące, menu 1019 - BIP - Urząd Gminy Bolesławiec”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Bolesławiec

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Bolesławiec

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Bolesławiec na lata 2004-2006.

Niniejszy dokument opisuje Plan Rozwoju Lokalnego na terenie Gminy Bolesławiec na lata 2004 - 2006 w ujęciu szczegółowym oraz na lata 2007 - 2013 w ujęciu ogólnym. Plan jest zgodny z Narodowym Planem Rozwoju oraz Strategią Rozwoju Województwa Łódzkiego. Opracowany został zgodnie z wytycznymi zawartymi w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 i ma charakter trójdzielny:

  1. część analityczna - diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej połączona z identyfikacją problemów,
  2. część zadaniowa - opis działań przyczyniających się do rozwiązania problemów zdiagnozowanych w części analitycznej,
  3. opis systemu wdrażania i monitorowania.

Opracowanie ma charakter poznawczy i służy szerokiemu i kompleksowemu rozpoznaniu obecnego stanu rozwoju, wyodrębnieniu uwarunkowań sprzyjających rozwojowi (czyli szans), bądź ten rozwój ograniczających (czyli zagrożeń), określeniu mocnych i słabych stron Gminy w rywalizacji z innymi obszarami. Część diagnostyczna obejmuje różne sfery życia społeczno - gospodarczego istotne z punktu widzenia rozwoju Gminy. Część zadaniowa zawiera wykaz projektów mogących przyczynić się do poprawy życia mieszkańców i podzielona jest na: projekty realizowane w latach 2004 - 2006 oraz projekty planowane do realizacji w latach 2007 - 2013. Ten etap opracowywania został poddany konsultacjom społecznym. Dokument przygotował Zespół Horyzontalny na czele którego stał sekretarz Gminy Bolesławiec. Pełny skład Zespołu przedstawia się następująco:

  • Sekretarz,
  • Skarbnik,
  • Pracownik ds. gospodarki przestrzennej,
  • Pracownik ds. ochrony środowiska,

Dokument powstawał poprzez robocze konsultacje Horyzontalnego Zespołu Zadaniowego we własnym gronie oraz konsultacje z innymi gremiami w tym z Komisjami Rady Gminy Bolesławiec.

Plan Rozwoju Lokalnego został opracowany w celu: stworzenia dokumentu niezbędnego w uzyskaniu dofinansowania z zewnętrznych środków finansowych, głównie z programu ZPORR, skomunikowania władz gminy z mieszkańcami w zakresie długookresowych zamierzeń inwestycyjnych, skonfrontowania potrzeb inwestycyjnych z możliwościami inwestycyjnymi, uniknięcia jednoczesnego otwierania zbyt wielu frontów inwestycyjnych w stosunku do zdolności finansowych Gminy.

Realizacja Planu ma służyć mieszkańcom Gminy Bolesławiec oraz instytucjom i organizacjom funkcjonującym na terenie gminy. Plan Rozwoju Lokalnego ma formułę planu otwartego, aktualizowanego corocznie z uzasadnionych powodów obejmujących m.in.:

  • zmiany w źródłach finansowania PRL,
  • dezaktualizację zadań wprowadzonych do PRL,
  • potrzeba wprowadzenia nowych zadań do realizacji.

Aktualizacja Planu Rozwoju Lokalnego przebiegać będzie w trybie konsultacji społecznych.

W trakcie opracowywania Planu Rozwoju Lokalnego korzystano z materiałów zawartych w "Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego", "Strategii Rozwoju Powiatu Wieruszowskiego, "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bolesławiec", "Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Bolesławiec", Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Bolesławiec", "Studium Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju Gminy Bolesławiec", "Spisu Rolnego", "Narodowego Spisu Powszechnego", z danych Urzędu Statystycznego oraz wszelkiej dostępnej literatury.

SPIS TREŚCI

I. OBSZAR I CZAS REALIZACJI "PLANU "................................................................4

II. DIAGNOZa sytuacji społeczno-Gospodarczej.......…………………..….4

2. Ogólna informacja o Gminie Bolesławiec.......................................................................4

2.1. Podstawowa charakterystyka........................................................................................4

2.2. Finanse publiczne........................................................................................................17

2.3. Infrastruktura techniczna.............................................................................................24

2.3.1. Sieć drogowa..............................................................................................................24

2.3.2. Gazownictwo..............................................................................................................29

2.3.3. Elektroenergetyka.......................................................................................................29

2.3.4. Zaopatrzenie w ciepło..................................................................................................29

2.4. Ochrona środowiska...................................................................................................30

2.4.1. Powietrze atmosferyczne.............................................................................................31

2.4.2. Gospodarka wodna......................................................................................................33

2.4.3. Gospodarka ściekowa..................................................................................................38

2.4.4. Program małej retencji.................................................................................................41

2.4.5. Gospodarka odpadami..................................................................................................42

2.4.6. Zanieczyszczenie gleb..................................................................................................43

2.4.7. Ochrona przed hałasem................................................................................................43

2.5. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego................................................................45

2.6. Rolnictwo...................................................................................................................48

2.7. Lesistość....................................................................................................................58

2.8. Łowiectwo.................................................................................................................61

2.9. Zasoby przyrody.........................................................................................................62

2.10. Usługi turystyczne.......................................................................................................63

2.11. Potencjał gospodarczy.................................................................................................66

2.11.1. Podmioty gospodarcze.................................................................................................66

2.11.2. Analiza bezrobocia......................................................................................................73

2.11.3. Problemy społeczne.....................................................................................................78

2.12. Oświata i kultura........................................................................................................ 80

2.4. Szkolnictwo................................................................................................................80

2.5. Kultura.......................................................................................................................82

2.14. Analiza SWOT........................................................................................................... 84

III. STRATEGICZNE PLANY GMINY BOLESŁAWIEC................................................85

3.1. Cele polityki ochrony środowiska..................................................................................85

3.2. Cele polityki odpadami.................................................................................................86

3.3. Powiązanie Strategii Gminy i Planu Rozwoju Lokalnego.................................................87

3.4. Cele Strategii Gminy....................................................................................................88

3.5. Cele Planu Rozwoju Lokalnego....................................................................................95

3.6. Zgodność PRL z innymi planami realizowanymi na terenie gminy/powiatu/województwa..99

IV. ZADANIA POLEGAJĄCE NA POPRAWIE SYTUACJI GMINY BOLESŁAWIEC103

4.1. Projekty przeznaczone do realizacji w latach 2004-2013................................................103

4.2. Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w Gminie Bolesławiec w latach 2004-2013....103

V. PLANOWANE ZADANIA I PROJEKTY W LATACH 2004 - 2006........................105

1.1. Harmonogram zadań do realizacji w latach 2004-2006..................................................105

1.2. Zadania do realizacji w latach 2004-2006 (z zakończeniem do końca roku 2006)....….....106

VI. POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z REALIZOWANYMI DZIAŁANIAMI........……....108

6.1. Powiązanie projektów z innymi projektami realizowanymi na terenie gminy (własnymi)...108

6.2. Powiązanie projektów z innymi projektami realizowanymi na terenie powiatu………….110

VII. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU W LATACH 2004-2006..........110

VIII. PLAN FINANSOWY…………………………………………………………...……..112

IX. SYSTEM WDRAŻANIA.........................................................................................113

Pełny tekst "Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Bolesławiec na lata 2004-2006" dostępny jest w formacie Pdf jako załącznik do tego artykułu.

Uwaga Tekst Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Bolesławiec zamieszczony został w pełnej wersji w celu zapoznania się z uwarunkowaniami społecznymi, gospodarczymi, ekonomicznymi oraz inwestycyjnymi terenów gminy oraz w celach pomocniczych może być wykorzystywany w innych opracowaniach tylko z przywołaniem źródła pierwotnego i nie może zastępować urzędowo potwierdzonych dokumentów wykorzystujących informacje zamieszczone w Planie.

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Bolesławiec na lata 2004-2006. [ pobierz ]

Metryka

data wytworzenia
2004-12-09
data udostępnienia
2004-12-09
sporządzone przez
Arkadiusz Bak
opublikowane przez
Arkadiusz Bak
ilość odwiedzin
363
zmiany w dokumencie
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.