Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bolesławiec
Menu góra
Strona startowa Informacje Urząd Gminy Regulamin Organizacyjny Urzędu
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Regulamin Organizacyjny Urzędu, bieżące, menu 1018 - BIP - Urząd Gminy Bolesławiec”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Regulamin Organizacyjny Urzędu

Regulamin Organizacyjny Urzędu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY

Rozdział I 
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Bolesławcu zwany dalej
Regulaminem określa:

 1. zakres działania i zadania Urzędu Gminy w Bolesławcu,
 2. organizację Urzędu,
 3. zasady funkcjonowania Urzędu,
 4. zakres działania kierownictwa Urzędu, poszczególnych stanowisk pracy i referatów w Urzędzie.

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Bolesławiec,
 2. Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Bolesławiec,
 3. Wójcie, Sekretarzu, Skarbniku, Kierowniku Urzędu Stanu Cywilnego - należy przez to rozumieć odpowiednio: Wójta Gminy Bolesławiec, Sekretarza Gminy Bolesławiec, Skarbnika Gminy Bolesławiec oraz Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Bolesławcu.
 4. Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Bolesławcu

§ 3.

 1. Urząd jest jednostką organizacyjną gminy, przy pomocy której Wójt jako organ wykonawczy realizuje swoje zadania.
 2. Urząd jest jednostką budżetową.
 3. Urząd jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.
 4. Siedzibą Urzędu jest miejscowość Bolesławiec, ul. Rynek 1.
 5. Urząd działa na podstawie:ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,Statutu Gminy i niniejszego Regulaminu.

Rozdział II
Zakres działania i zadania urzędu

§ 4.

 1. Urząd stanowi aparat pomocniczy Wójta, Rady i jej komisji oraz innych organów funkcjonujących w strukturze Gminy
 2. Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonywania spoczywających na Gminie:
  1. zadań własnych,
  2. zadań zleconych,
  3. zadań wykonywanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej (zadań powierzonych),
  4. zadań publicznych powierzonych gminie w drodze porozumienia międzygminnego,
  5. zadań publicznych z zakresu właściwości powiatu oraz zadań z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego.

§ 5.

 1. Do zadań Urzędu należy zapewnienie pomocy organom Gminy w wykonywaniu ich zadań i kompetencji.
 2. W szczególności do zadań Urzędu należy:
  1. przygotowywanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał, wydawania decyzji, postanowień i innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz podejmowania innych czynności prawnych przez organy Gminy,
  2. wykonywanie na podstawie udzielonych upoważnień - czynności faktycznych wchodzących w zakres zadań gminy,
  3. zapewnienie organom Gminy możliwości przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków,
  4. przygotowywanie materiałów do uchwalenia i wykonywania budżetu Gminy, oraz innych aktów organów Gminy,
  5. realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz uchwał organów Gminy, zarządzeń i decyzji organów Gminy,
  6. zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania sesji Rady, posiedzeń jej komisji oraz innych organów funkcjonujących w strukturze Gminy,
  7. prowadzenie zbioru przepisów gminnych dostępnego do powszechnego wglądu w siedzibie Urzędu,
  8. wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności:
   1. przyjmowanie, rozdział, przekazywanie i wysyłanie korespondencji,
   2. prowadzenie wewnętrznego obiegu akt,
   3. przechowywanie akt,
   4. przekazywanie akt do archiwów,
  9. realizacja obowiązków i uprawnień służących Urzędowi jako pracodawcy - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa pracy.

Rozdział III
Zasady funkcjonowania Urzędu

§6.Urząd działa w oparciu o następujące zasady:

 1. praworządności,
 2. służebności wobec społeczności lokalnej,
 3. racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym,
 4. jednoosobowego kierownictwa,
 5. podziału zadań pomiędzy kierownictwem Urzędu, poszczególnymi komórkami organizacyjnymi, stanowiskami pracy oraz wzajemnego współdziałania.

§7.Pracownicy Urzędu w wykonywaniu swoich obowiązków i zadań Urzędu działają na podstawie i w granicach prawa, obowiązani są do ścisłego jego przestrzegania.

§8.

 1. Funkcjonowanie Urzędu opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności, planowania pracy indywidualnej oraz indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań.
 2. Urzędem kieruje Wójt przy pomocy Sekretarza i Skarbnika, którzy ponoszą przed Wójtem odpowiedzialność za realizację swoich zadań.

§9.Do wyłącznych kompetencji Wójta należy:

 1. kierowanie bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
 2. kierowanie i nadzorowanie pracy Urzędu, który jest zakładem pracy zatrudnionych w nim pracowników,
 3. wykonywanie czynności organu obrony cywilnej,
 4. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 5. wydawanie przepisów porządkowych w sprawach niecierpiących zwłoki niezbędnych dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego, które wymagają zatwierdzenia na najbliższej sesji Rady Gminy,
 6. wydawanie zarządzeń wewnętrznych regulujących w sposób szczególny pracę Urzędu oraz inne kwestie szczególne w oparciu o regulamin Urzędu i przepisy ustawowe,
 7. składanie jednoosobowo oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Gminy,
 8. wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz upoważnianie pracowników Urzędu do wydawania decyzji w swoim imieniu,
 9. przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od pracowników samorządowych i od kierowników jednostek organizacyjnych,
 10. przygotowywanie projektów uchwał Rady i ich wykonywanie,
 11. przedkładanie na sesji Rady sprawozdań z wykonania uchwał,
 12. prowadzenie gospodarki finansowej Gminy i gospodarowanie mieniem komunalnym
 13. reprezentowanie gminy i jej organów w postępowaniu sądowym i administracyjnym, a także przed Trybunałem Konstytucyjnym i organami administracji rządowej,
 14. koordynowanie działalności służb użyteczności publicznej,
 15. uczestniczenie w pracach związków i porozumień międzygminnych oraz wykonywanie zadań wykonywanych z tych porozumień,
 16. załatwienie wniosków posłów i senatorów oraz interpelacji radnych,
 17. podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów,
 18. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Wójta przepisami prawa i uchwałami Rady.

§10.

 1. Do zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, a w szczególności:
  1. nadzorowanie przestrzegania zasady rzetelnego i terminowego załatwienia spraw obywateli,
  2. nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej,
  3. organizacja pracy Urzędu i koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne komórki organizacyjne,
  4. zapewnianie zgodności wydanych decyzji i działania urzędu z obowiązującymi przepisami prawa,
  5. zapewnianie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie Gminy,
  6. inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych,
  7. prowadzenie rejestru skarg i wniosków,
  8. organizowanie wspólnie z Wójtem zebrań wyborczych w sołectwach,
  9. zapewnienie obsługi prawnej Urzędu,
  10. wydawanie wymaganych zaświadczeń i poświadczeń,
  11. zapewnienie właściwych warunków lokalowych i wyposażenia techniczno-biurowego Urzędu
  12. prowadzenie spraw formalno-prawnych związanych z tworzeniem i przekształcaniem jednostek organizacyjnych gminy
  13. zastępowanie Wójta podczas jego nieobecności lub niemożności pełnienia obowiązków w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zadań bieżących gminy oraz funkcjonowania Urzędu
  14. podejmowanie i koordynowanie działań w zakresie rozwoju i promocji gminy
  15. wykonywanie zadań powierzonych przez Wójta- zgodnie z jego poleceniami i wskazówkami,
  16. realizacja ustawy prawo zamówień publicznych przy wykonywaniu zadań na tym stanowisku pracy
 2. Do zadań Sekretarza należy nadzorowanie obowiązków Administratora Systemu i Bezpieczeństwa Informacji, w szczególności:
  1. nadzorowanie zabezpieczania danych osobowych w systemie informatycznym,
  2. przeciwdziała dostępowi osób niepowołanych do systemu, w którym przetwarzane są dane,
  3. współdziałanie w opracowaniu instrukcji postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych,
  4. podejmuje określone przepisami prawa działania w przypadku naruszeń w systemie zabezpieczeń,
  5. określa pomieszczenia tworzące obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe z użyciem stacjonarnego sprzętu komputerowego,
  6. sposób współdziała w opracowaniu instrukcji określającej zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych ze szczególnym uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa informacji,
  7. kontroluje na bieżąco funkcjonowanie sieci lub systemu teleinformatycznego z uwzględnieniem szczególnych wymagań bezpieczeństwa przy wytwarzaniu, przetwarzaniu i przechowywaniu informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową,
  8. prowadzenie kancelarii tajnej
 3. Sekretarz przy znakowaniu spraw używa symbolu "OR".

§11.Do zadań Skarbnika należą zadania głównego księgowego określone w ustawie o finansach publicznych a ponadto:

 1. kierowanie pracą Referatu Finansowego oraz nadzorowanie realizacji przez pracowników Referatu przepisów prawnych, a w szczególności ustawy o finansowaniu gmin, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ordynacji podatkowej,
 2. współpraca z Wójtem przy opracowywaniu projektu budżetu i przy jego realizacji,
 3. składanie kontrasygnaty na dokumentach, które powodują powstanie zobowiązań pieniężnych,
 4. informowanie Rady o odmowie złożenia kontrasygnaty,
 5. prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,
 6. prowadzenie gospodarki finansowej,
 7. dokonywanie analiz wykorzystania środków przydzielanych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych środków oraz sporządzanie sprawozdań
  o sytuacji finansowej gminy, a także zgłaszanie swoich propozycji Wójtowi i Radzie,
 8. kontrola gospodarki finansowej jednostek i zakładów budżetowych,
 9. występowanie do Wójta z wnioskami personalnymi dotyczącymi realizowania stosunku pracy przez pracowników Referatu Finansowego,
 10. dokonywanie wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania budżetu oraz jego zmian,
 11. wykonywanie zadań określonych w przepisach szczególnych bieżąco ukazujących się oraz poleceń Wójta,
 12. realizacja ustawy prawo zamówień publicznych przy wykonywaniu zadań należących do tego stanowiska.

Rozdział IV
Organizacja urzędu

§12. W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

 1. Referat Finansów,
 2. Urząd Stanu Cywilnego i spraw obywatelskich
 3. Samodzielne stanowisko pracy do spraw obsługi prawnej
 4. Samodzielne stanowisko pracy do spraw obsługi Rady Gminy, obrony cywilnej i działalności gospodarczej
 5. Samodzielne stanowisko pracy do spraw profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zdrowia oraz kultury fizycznej i sportu
 6. Samodzielne stanowisko pracy do spraw kancelaryjno-technicznych, gospodarczych i oświaty
 7. Samodzielne stanowisko pracy do spraw planowania przestrzennego, utrzymania dróg, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, gospodarki gminnym zasobem nieruchomości i gospodarki gruntami, rolnictwa i leśnictwa
 8. Samodzielne stanowisko pracy do spraw ochrony środowiska, gospodarki wodnej, geologii i ochrony przyrody
 9. Samodzielne stanowisko pracy do spraw kadr i bhp oraz archiwum zakładowego i obsługi jednostek OSP
 10. Samodzielne stanowisko pracy do spraw informacji elektronicznej
 11. Stanowiska obsługi: palacz c.o., sprzątaczka, konserwator sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,kierowca -konserwator OSP

§13. Zadania wspólne komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy:

 1. posiadanie i znajomość przepisów prawnych w zakresie prawa samorządowego, kodeksu postępowania administracyjnego, prawa administracyjnego
  i przepisów gminnych,
 2. ciągłe aktualizowanie przepisów prawnych i wzajemne informowanie się o zmianach; znajomość orzecznictwa,
 3. umiejętność właściwego kontaktowania się z mieszkańcami oraz administracją rządową,
 4. umiejętność uzyskania wykładni prawa w sprawach wątpliwości lub nie rozstrzygniętych normą prawną zarówno od Radcy Prawnego jak i od
  specjalistycznych organów administracji rządowej,
 5. przestrzeganie dyscypliny pracy oraz przepisów bhp i ppoż.
 6. załatwianie spraw i dokumentowanie ich zgodnie z instrukcją kancelaryjną i rzeczowym wykazem akt
 7. sygnalizowanie stwierdzonych nieprawidłowości bezpośredniemu przełożonemu lub Wójtowi,
 8. opracowywanie projektów uchwał Rady i ich wykonywanie
 9. opracowywanie dla potrzeb Rady oraz Wójta okresowych analiz, informacji i sprawozdań
 10. stałe dostarczanie na stanowisko ds. informacji elektronicznej aktualnych informacji dotyczących bieżącej pracy, celem umieszczenia ich w Biuletynie Informacji Publicznej
 11. zapewnienie obywatelom dostępu do informacji publicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami
 12. współdziałanie w zakresie realizacji wspólnych zadań z organami administarcji rządowej i samorządowej oraz organizacjami i instytucjami działającymi na terenie gminy
 13. sygnalizowanie Wójtowi o zdarzeniach, które mogą być powodem braku równowagi budżetowej,
 14. przekazywanie Skarbnikowi kopii zawartych umów w celu wprowadzenia do centralnego rejestru; zapisywanie na umowie numeru rejestru,
 15. ścisłe przestrzeganie zasad i sposobu postępowania z dokumentami zawierającymi dane osobowe,
 16. zgłaszanie bezpośredniemu przełożonemu wszystkich dostrzeżonych przypadków naruszenia zasad ochrony danych osobowych.
 17. dane osobowe przekazywać wyłącznie na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 113, poz.883 z późniejszymi zmianami)
 18. obsługa Zebrań Wiejskich
 19. niezwłoczne wykonywanie zadań nie ujętych w zakresie czynności a wynikających z nowych przepisów prawnych w zakresie spraw powierzonych na stanowisku pracy
 20. wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta, Sekretarza lub Skarbnika

§14.

 1. Do Referatu Finansów należy w szczególności;
  1. przygotowanie projektu budżetu gminy według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych,
  2. prowadzenie funduszy celowych i innych funduszy Rady,
  3. wykonywanie budżetu gminy, prowadzenie analiz dochodów i wydatków Gminy oraz przedkładanie wniosków w przedmiocie gospodarki finansowej Wójtowi i Radzie,
  4. przekazywanie jednostkom organizacyjnym podległym Radzie informacji o uchwalonych przez Radę dochodach i wydatkach tych jednostek na dany rok budżetowy,
  5. prowadzenie obsługi księgowej Urzędu i jednostek organizacyjnych podległych Radzie,
  6. naliczanie i pobór podatków i opłat lokalnych oraz prowadzenie kontroli w tym zakresie,
  7. naliczanie opłaty za zużycie wody dla odbiorców fakturowych,
  8. prowadzenie kontroli gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych podległych Radzie oraz sołectw,
  9. prowadzenie ewidencji składników mienia gminy i udziałów oraz zmian w tym zakresie,
  10. współdziałanie z Regionalną Izbą Obrachunkową, urzędami skarbowymi, bankiem wykonującym obsługę kasową oraz bankiem finansującym,
  11. sporządzanie sprawozdań budżetowych i wymaganej sprawozdawczości w zakresie prowadzonych spraw,
  12. wydawanie pracownikom zaświadczeń o osiągniętych dochodach z tytułu stosunku pracy,
  13. prowadzenie egzekucji zaległości podatkowych i dochodów niepodatkowych przez wystawienie upomnień i tytułów wykonawczych,
  14. wydawanie decyzji w sprawie odroczenia i umorzenia należności podatkowych,
  15. rozliczanie inkasentów z zainkasowanych podatków i opłat lokalnych oraz dochodów niepodatkowych,
  16. sporządzanie list płac dla pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych podległych Radzie i prowadzenie kart płac oraz realizowanie zadań w zakresie ubezpieczeń społecznych pracowników,
  17. współdziałanie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w zakresie ubezpieczenia pracowników,
  18. opracowanie i wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych bieżąco ukazujących się oraz poleceń przełożonych,
  19. realizowanie ustawy prawo zamówień publicznych przy wykonywaniu zadań należących do Referatu Finansów.
 2. Referat Finansów przy znakowaniu spraw używa symbolu "FN".

§15.

 1. Do kierownika USC i spraw obywatelskich należy w szczególności:
  1. wykonywanie czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego w formie aktów urodzenia, małżeństwa oraz zgonu,
  2. przyjmowanie oświadczeń o:
   1. wstąpieniu w związek małżeński,
   2. braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz wydawanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu,
   3. stwierdzanie legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach możliwości lub niemożliwości zawarcia małżeństwa,
   4. wyborze nazwiska, jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone z małżeństwa,
   5. wstąpieniu w związek małżeński w przypadku grożącego niebezpieczeństwa,
   6. powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
   7. uznaniu dziecka,
   8. uznaniu dziecka w wypadku grożącego niebezpieczeństwa,
   9. nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
   10. wskazywanie kandydata na opiekuna prawnego,
  3. wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
  4. ustanawianie pełnomocnika w sprawach o ustalenie ojcostwa i o roszczenia alimentacyjne,
  5. wydawanie zaświadczeń o stanie rodzinnym w postępowaniu o zwolnienie z kosztów sądowych osób fizycznych,
  6. przyjmowanie pism sądowych,
  7. przyjmowanie pism sądowych w wypadku niemożliwości doręczenia ich adresatowi w jego miejscu zamieszkania,
  8. wywieszanie w swoim lokalu ogłoszenia o ustaleniu kuratora dla strony, której miejsce pobytu nie jest znane,
  9. powiadomienie sądu opiekuńczego o zdarzeniu uzasadniającym wszczęcie postępowania z urzędu,
  10. ustanawianie pełnomocnika w sprawach o przysposobienie
  11. składanie na wezwanie sądu, urzędowo poświadczonych dokumentów w celu odtworzenia akt sądowych,
  12. wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość,
  13. prowadzenie ewidencji ludności,
  14. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania lub wymeldowania,
  15. przyjmowanie testamentu alograficznego,
  16. współdziałanie z organami wojskowymi w przeprowadzaniu czynności związanych z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony,
  17. współdziałanie z wojewodą przy przeprowadzaniu poboru,
  18. realizacja czynności związanych z poborem,
  19. przeprowadzanie rejestru przedpoborowych,
  20. zawiadamianie wojskowych komendantów uzupełnień oraz wójtów lub burmistrzów właściwych ze względu na poprzednie miejsce zamieszkania, o zmianach pobytu osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej,
  21. przyjmowanie zawiadomień o organizowaniu zgromadzenia na otwartej przestrzeni,
  22. dokonywanie uzasadnień w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego imprez o charakterze religijnym,
  23. udzielanie pozwoleń przeprowadzania zbiórki publicznej na obszarze gminy, a także cofanie pozwoleń,
  24. wykonywanie zadań określonych w przepisach szczególnych bieżąco ukazujących się oraz poleceń przełożonych,
  25. realizacja ustawy prawo zamówień publicznych przy wykonywaniu zadań należących do tego stanowiska.
  26. realizacja zadań w zakresie wprowadzania obowiązku świadczeń osobistych
  27. wydawanie na wniosek wojskowego komendanta uzupełnień decyzji o przeznaczeniu osoby do funkcji kuriera,
  28. organizowanie doręczeń i doręczanie kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa oraz do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
  29. realizacja zadań związanych z wydawaniem opinii dla kandydata na komendanta komisariatu Policji,
  30. realizacja zadań w zakresie ochrony bezpieczeństwa lub porządku publicznego na zasadach określonych w ustawach,
  31. wykonywanie zadań określonych w przepisach szczególnych bieżąco ukazujących się oraz poleceń przełożonych.
 2. Urząd stanu cywilnego:
  1. przy znakowaniu spraw z zakresu USC używać symbolu "USC"
  2. przy znakowaniu spraw obywatelskich symbolu "SO"

§16.

 1. Do samodzielnego stanowiska pracy do spraw obsługi prawnej należy w szczególności:
  1. zapewnienie obsługi prawnej Wójta, radnych,pracowników Urzędu, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
  2. udzielanie pomocy w zakresie interpretacji przepisów prawnych i rozstrzyganiu spraw -radnym, pracownikom Urzędu oraz kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych
  3. opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym uchwał Rady i zarządzeń Wójta
  4. opiniowanie projektów umów cywilno-prawnych i porozumień zawieranych przez gminę
  5. opiniowanie spraw nietypowych i skomplikowanych
  6. udzielanie porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa;
  7. informowanie o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działalności Urzędu i jednostek organizacyjnych podległych Radzie oraz o uchybieniach w ich działalności w zakresie przestrzegania prawa i skutkach ich uchybień;
  8. uczestniczenie w prowadzonych przez Gminę rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego
  9. prowadzenie nadzoru prawnego nad egzekucją należności Gminy;
  10. występowanie w charakterze pełnomocnika organu Gminy w postępowaniu sądowym, arbitrażowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi;
  11. inicjowanie i dokonywanie ocen skuteczności funkcjonowania prawa oraz opracowywanie informacji i wniosków wynikających z tych ocen;
  12. wykonywanie zadań określonych w przepisach szczególnych bieżąco ukazujących się oraz poleceń przełożonych
  13. prowadzenie prac wynikających z przystosowania prawa polskiego do prawa wspólnotowego
  14. udzielanie pomocy pracownikom oraz prowadzenie szkoleń w zakresie znajomości i stosowania prawa wspólnotowego
 2. Samodzielne stanowisko do spraw obsługi prawnej przy znakowaniu spraw używa symbolu "P".

§17.

 1. Do samodzielnego stanowiska pracy do spraw obsługi rady i obrony cywilnej oraz działalności gospodarczej należy w szczególności:
  1. organizowanie posiedzeń Rady i Komisji Rady oraz przygotowywanie materiałów;
  2. przygotowywanie w oparciu o zebrane propozycje projektu rocznego planu pracy Rady oraz komisji Rady;
  3. obsługa kancelaryjna i organizacyjno-techniczna Rady oraz komisji Rady;
  4. prowadzenie ewidencji oraz publikacja uchwał Rady Gminy, przesyłanie ich Wojewodzie, Regionalnej Izbie Obrachunkowej w trybie art. 90 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U z 2001r. Nr 142 poz. 1591);
  5. prowadzenie zbioru przepisów gminnych i udostępnianie ich do wglądu
  6. prowadzenie i aktualizacja rejestru przepisów prawnych wydanych przez organy Gminy;
  7. prowadzenie rejestru interpelacji i wniosków radnych;
  8. organizacja współpracy z sołectwami;
  9. koordynowanie i realizacja przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej, w szczególności:
   1. tworzenie formacji obrony cywilnej,
   2. administrowanie rezerwami osobowymi,
   3. przeznaczanie odpowiednich osób do służby w obronie cywilnej, na stanowisko komendanta formacji obrony cywilnej po zasięgnięciu
    w uzasadnionych przypadkach opinii lekarza, publicznego zakładu opieki zdrowotnej,
   4. wykonywanie zadań określonych przez Komitet Obrony Kraju,
   5. występowanie do instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz organizacji społecznych o współdziałanie w administrowaniu rezerwami osobowymi,
   6. realizacja zadań w zakresie przygotowania do samoobrony,
   7. na wniosek właściwego organu wojskowego udostępnianie lokali na zakwaterowanie przejściowe Sił Zbrojnych,
   8. zawieranie umów w sprawie należności za tymczasowe zakwaterowanie Sił Zbrojnych
   9. wykonywanie zadań określonych w przepisach szczególnych bieżąco ukazujących się oraz poleceń przełożonych;
  10. wydawanie postanowień dotyczących uzgodnień w zakresie udzielania koncesji na działalność gospodarczą,
  11. ewidencjonowanie działalności gospodarczej oraz wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji i zaświadczeń, zmianie we wpisie do ewidencji gospodarczej, zawieszeniu działalności i skreśleniu z ewidencji z działalności gospodarczej
  12. przekazywanie do ZUS zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jak również kopii decyzji o wykreśleniu z ewidencji,
  13. wykonywanie zadań w zakresie ustalania liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa)
   przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych,
  14. wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
  15. określenie strefy cen (strefy taryfowej) obowiązującej przy przewozie osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi,
  16. realizacja zadań w zakresie wspierania działalności gospodarczej, w szczególności:
   1. promowanie przedsiębiorczości na terenie gmin,
   2. prowadzenie działalności informacyjnej i oświatowej, w tym organizowanie szkoleń w zakresie rozwoju przedsiębiorczości,
  17. współdziałanie z samorządem gospodarczym, organizacjami pracodawców oraz innymi organizacjami przedsiębiorstw,
  18. wykonywanie zadań określonych w przepisach szczególnie bieżąco ukazujących się oraz poleceń przełożonych,
  19. realizacja ustawy prawo zamówień publicznych przy wykonywaniu zadań należących do tego stanowiska.
   Samodzielne stanowisko do spraw obsługi rady gminy, obrony cywilnej i działalności gospodarczej:
   1. przy znakowaniu spraw z zakresu obsługi rady gminy używa symbolu "RG"
   2. przy znakowaniu spraw z zakresu obrony cywilnej używa symbolu "OC"
   3. przy znakowaniu spraw z zakresu działalności gospodarczej używa symbolu "DG".

§18.

 1. Do samodzielnego stanowiska pracy do spraw profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zdrowia oraz kultury fizycznej i sportu należy w szczególności:
  1. odejmowanie działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych;
  2. organizowanie posiedzeń Gminnej Komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi oraz obsługa kancelaryjno-techniczna Komisji;
  3. wykonywanie zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi;
  4. realizowanie zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w szczególności przez:
   1. wprowadzanie problematyki zapobiegania narkomanii do programów szkół,
   2. uwzględnianie problematyki narkomanii w Gminnym Programie Przeciwdziałania Alkoholizmowi;
  5. realizacja zadań w zakresie tworzenia zakładów opieki zdrowotnej, a także przekształcania i likwidacji;
  6. realizacja zadań związanych z przeprowadzeniem konkursu na stanowisko kierownika publicznego zakładu opieki zdrowotnej;
  7. uzyskiwanie danych i informacji gromadzonych w rejestrach usług medycznych, z zachowaniem zasad określonych w art. 18 ustawy o
   zakładach opieki zdrowotnej;
  8. realizacja zadań w zakresie przejmowania majątku zlikwidowanego publicznego zakładu opieki zdrowotnej;
  9. zgłaszanie organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej a także określonym publicznym zakładom opieki zdrowotnej przypadków zachorowania,
   podejrzenia o zachorowanie i zgonów na choroby zakaźne natychmiast po otrzymaniu o nich wiadomości;
  10. wykonywanie zadań określonych w przepisach szczególnych, bieżąco ukazujących się oraz poleceń przełożonych
  11. realizacja przepisów ustawy prawo zamówień publicznych przy wykonywaniu zadań należących do tego stanowiska.
  12. organizowanie działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzenie odpowiednich warunków dla jej rozwoju,
  13. tworzenie warunków do rozwoju kultury fizycznej
  14. wykonywanie czynności w zakresie kultury fizycznej i sportu z organami sportowymi: (LKS,LZS, Gimnazjada, Powiatowy Szkolny Związek Sportowy)
  15. wykonywanie zadań określonych w przepisach szczególnych, bieżąco ukazujących się oraz poleceń przełożonych,
  16. realizacja przepisów ustawy prawo zamówień publicznych przy wykonywaniu zadań należących do tego stanowiska.
 2. Samodzielne stanowisko pracy do spraw profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zdrowia oraz kultury,kultury fizycznej i sportu:
  1. przy znakowaniu spraw z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych używa symbolu "AL",
  2. przy znakowaniu spraw z zakresu zdrowia używa symbolu "Z".
  3. przy znakowaniu spraw z zakresu kultury fizycznej i sportu używa się symbolu "KFT’.

§19.

 1. Do samodzielnego stanowiska pracy do kancelaryjno-technicznych, gospodarczych i oświaty:
  1. prowadzenie biblioteki zakładowej Urzędu,
  2. realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem systemu REGON,
  3. podejmowanie działań określonych przepisami prawa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w szczególności:
   1. w zakresie wyposażenia budynku w sprzęt pożarniczy oraz środki gaśnicze zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach,
   2. zapewnienie osobom przebywającym w budynku możliwości ewakuacji,
   3. określanie zasad postępowania na wypadek pożaru,
  4. prowadzenie sekretariatu Urzędu a w szczególności:
   1. realizacja zadań w zakresie przyjmowania i obiegu korespondencji, z zachowaniem dziennikowej rejestracji korespondencji,
   2. wykonywanie czynności związanych z wysyłaniem i doręczaniem pism oraz powielaniem pism i innych materiałów dla potrzeb Urzędu,
   3. obsługa wewnętrznej centrali telefonicznej i faxu,
   4. realizacja zadań w zakresie gospodarki formularzami i drukami,
   5. wykonywanie zadań związanych z zamawianiem i ewidencjonowaniem pieczęci urzędowych, tablic urzędowych oraz spraw dotyczących
    zagadnienia godła i herbu,
   6. prowadzenie ewidencji zmechanizowanego sprzętu biurowego w tym komputerowego oraz prowadzenie niezbędnej dokumentacji w tym zakresie,
  5. realizacja zadań w zakresie obsługi gospodarczej Urzędu Gminy,
  6. przyjmowanie obwieszczeń
  7. wykonywanie obsługi kancelaryjnej i organizacyjno-technicznej Wójta
  8. wykonywanie zadań określonych w przepisach szczególnie bieżąco ukazujących się oraz poleceń przełożonych,
  9. realizacja przepisów ustawy prawo zamówień publicznych przy wykonywaniu zadań należących do tego stanowiska
  10. realizacja zadań w zakresie zakładania i prowadzenia ( szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli) szkół i placówek oświatowych;
  11. realizacja zadań oświatowych w zakresie zapewnienia ( kształcenia, wychowania i opieki w szkołach) warunków działania szkoły w tym
   bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;
  12. realizacja zadań związanych z powierzeniem stanowiska dyrektora szkoły;
  13. realizacja prawa do rocznego przygotowania przedszkolnego;
  14. opracowanie statutu dla nowo powstałej szkoły ( szkoły podstawowej, gimnazjum, przedszkola);
  15. organizowanie dowozu uczniów do szkół;
  16. określenie zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego;
  17. przyjmowanie do wykonania zaleceń organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
  18. wykonywanie zadań organu nadzorującego w zakresie stosunku pracy nauczycieli przedszkoli oraz nauczycieli szkół;
  19. sporządzanie analiz, sprawozdań i informacji dotyczących działalności oświatowej w gminie;
  20. wykonywanie zadań określonych w przepisach szczególnych bieżąco ukazujących się oraz poleceń przełożonych;
  21. realizacja przepisów ustawy prawo zamówień publicznych przy wykonywaniu zadań należących do tego stanowiska.
 2. Samodzielne stanowisko do spraw kancelaryjno-technicznych, gospodarczych i oświaty:
  1. przy znakowaniu spraw z zakresu spraw kancelaryjno-technicznych, gospodarczych używa symbolu "BG".
  2. przy znakowaniu spraw z zakresu oświaty używa symbolu "OW",

§20.

 1. Do samodzielnego stanowiska pracy do spraw planowania przestrzennego, utrzymania dróg, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, gospodarki
  gminnym zasobem nieruchomości i gospodarki gruntami, rolnictwa i leśnictwa należy w szczególności:
  1. realizacja zadań związanych ze sporządzeniem stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
  2. wykonywanie zadań związanych z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego oraz z wprowadzeniem zmian do planu zagospodarowania;
  3. podawanie do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do opracowania, stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
   przestrzennego gminy oraz o przystąpieniu do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego gminy;
  4. podawanie do publicznej wiadomości informacji o wyłożeniu projektu planu miejscowego do publicznego wglądu;
  5. uzgadnianie projektu planu miejscowego z zainteresowanymi organami administracji państwowej oraz właściwymi organami wojskowymi
   i właściwymi organami podległymi Ministrowi Spraw Wewnętrznych;
  6. dokonywanie okresowej oceny skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym i oceny aktualności tego planu;
  7. ustalanie jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem lub zmianą planu zagospodarowania
   przestrzennego;
  8. wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu oraz o wygaśnięciu tych decyzji,
  9. prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu,
  10. realizowanie zadań wynikających z ustawy o drogach publicznych w zakresie należącym do właściwości gminy,
  11. opracowywanie projektów planów sieci drogowej,
  12. opracowywanie projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych,
  13. utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
  14. organizowanie wykonawstwa robót i prowadzenie nadzoru nad wykonawstwem robót,
  15. przygotowywanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,
  16. koordynacja robót w pasie drogowym,
  17. wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego na zjazdy z dróg gminnych, na przejazd po drogach gminnych pojazdów z ładunkiem lub bez
   ładunku o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,
  18. prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych,
  19. przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych,
  20. przeciwdziałanie niszczeniu dróg gminnych przez ich użytkowników,
  21. przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
  22. wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje
   zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
  23. dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
  24. realizowanie zadań w zakresie sadzenia, utrzymania oraz usuwania drzew i krzewów oraz pielęgnacji zieleni w pasie drogowym poza obszarami
   zabudowanymi;
  25. prowadzenie nadzoru nad budową wiat autobusowych oraz pracami konserwacyjnymi wiat;
  26. współpraca z właściwymi organami w zakresie stosowania znaków i sygnałów na drogach oraz urządzeń ostrzegawczych i zabezpieczających;
  27. wykonywanie zadań w zakresie udzielania zezwoleń na zarobkowe regularne i nieregularne przewozy osób pojazdami samochodowymi nie
   będącymi taksówkami, odmówienie udzielenia zezwolenia, cofnięcie zezwolenia, na liniach obejmujących zasięgiem Gminę;
  28. wykonywanie zadań w zakresie utrzymywania grobów i cmentarzy wojennych oraz zadań wynikających z ustawy o cmentarzach i chowaniu
   zmarłych należących do właściwości gminy;
  29. realizacja zadań w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa;
  30. organizowanie prac związanych z utrzymaniem przystanków PKS oraz zieleni komunalnej;
  31. realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy o najmie lokali mieszkalnych;
  32. wykonywanie zadań związanych z organizacją i funkcjonowaniem targowisk;
  33. realizacja zadań w zakresie oznaczania nieruchomości numerami porządkowymi oraz umieszczania i utrzymania tabliczek z nazwami ulic i placów,
  34. realizacja zadań wynikających z ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych w zakresie należącym do właściwości gminy oraz z ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych,
  35. realizacja zadań w zakresie scalania i wymiany gruntów,
  36. współdziałanie w zakresie profilaktyki i lecznictwa weterynaryjnego,
  37. wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
  38. realizacja zadań w zakresie ochrony roślin uprawnych,
  39. wydawanie opinii w sprawie wprowadzania zakazu uprawiania niektórych roślin uprawnych oraz w sprawie tworzenia i znoszenia rejonów
   wytwarzania materiału siewnego i ustalenia wyłączności wytwarzania ziemniaka,
  40. podejmowanie działań na rzecz ochrony zwierząt,
  41. opiniowanie rocznych planów łowieckich,
  42. współdziałanie z dzierżawcami i zarządcami obwodów łowieckich, nadleśniczymi Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
   w sprawach związanych z zagospodarowaniem obwodów łowieckich, w szczególności w zakresie ochrony i hodowli zwierzyny,
  43. przyjmowanie od zarządców obwodów łowieckich oraz właścicieli, posiadaczy i zarządców gruntów zgłoszenia o dostrzeżonych objawach
   chorób zwierząt dziko żyjących, które mogą być przeniesione na ludzi lub zwierzęta gospodarskie;
  44. występowanie do sądu z żądaniem o stwierdzenie nieważności nabycia nieruchomości przez cudzoziemca;
  45. realizacja zadań w zakresie prowadzenia sprzedaży nieruchomości rolnych Skarbu Państwa, w oparciu o upoważnienie Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa;
  46. gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości w szczególności przez:
   1. wydawanie zgody na zrzeczenie się nieruchomości będącej przedmiotem własności lub użytkowania wieczystego samorządowej osoby prawnej,
   2. realizację zadań w zakresie sprzedaży i oddawania nieruchomości w wieczyste użytkowanie,
   3. sporządzanie i przekazywanie do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
   4. wykonywanie zadań związanych z ogłaszaniem organizacją i przeprowadzaniem przetargu na zbycie nieruchomości,
   5. oddawanie nieruchomości w trwały zarząd,
   6. ustalanie cen, opłat i rozliczeń za nieruchomości,
   7. wykonywanie zadań w zakresie scalania i podziału nieruchomości,
   8. prowadzenie spraw związanych z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi,
   9. realizacja zadań w zakresie budowy urządzeń infrastruktury technicznej w gruntach scalonych i podzielonych,
   10. naliczanie opłaty adiacenckiej dla nieruchomości scalonych i podzielonych;
   11. realizację zadań związanych z wywłaszczeniem nieruchomości;
   12. powoływanie biegłych do wyceny nieruchomości;
  47. przyjmowanie wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i wydawanie decyzji o przekształceniu prawa;
  48. przeprowadzanie rozgraniczenia nieruchomości z urzędu lub na wniosek strony oraz wydawanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości, gdy
   zainteresowani właściciele nieruchomości nie zawarli ugody;
  49. prowadzenie spraw z zakresu ochrony zabytków i współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
  50. wykonywanie zadań określonych w przepisach szczególnych bieżąco ukazujących się oraz poleceń przełożonych;
  51. realizacja przepisów ustawy prawo zamówień publicznych przy wykonywaniu zadań należących do tego stanowiska.
 2. Samodzielne stanowisko pracy do spraw planowania przestrzennego, utrzymania dróg, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, gospodarki gruntami, rolnictwa i leśnictwa:
  1. przy znakowaniu spraw z zakresu planowania przestrzennego używa symbolu "PL",
  2. przy znakowaniu spraw z zakresu utrzymania dróg używa symbolu "D",
  3. przy znakowaniu spraw z zakresu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, gospodarki gminnym zasobem nieruchomości i gospodarki gruntami używa symbolu "GMKG",
  4. przy znakowaniu spraw z zakresu rolnictwa i leśnictwa używa symbolu "RL".

§21.

 1. Do samodzielnego stanowiska pracy do spraw gospodarki wodnej, ochrony środowiska, ochrony przyrody i geologii i należy w szczególności:
  1. realizacja zadań w zakresie ochrony przed powodzią;
  2. organizowanie ochotniczych drużyn ratowniczych;
  3. zarządzanie ewakuacji ludności z obszarów zagrożonych powodzią;
  4. zobowiązanie do wykonania prac zabezpieczających przed powodzią lub do dostarczenia posiadanych materiałów;
  5. przyznawanie odszkodowań za straty z tytułu udziału w ochronie przed powodzią;
  6. nakazywanie właścicielom gruntów sprzętu plonów w oznaczonym terminie z terenów zmeliorowanych, zaopatrzonych w urządzenia nawadniające;
  7. zapewnienie obsługi organizacyjnej i kancelaryjno-technicznej Gminnemu Komitetowi Przeciwpowodziowemu;
  8. opiniowanie warunków korzystania z wód dorzecza;
  9. realizacja zadań w zakresie ograniczenia poboru wody przeznaczonej na zaopatrzenie ludności do innych celów;
  10. organizacja robót na obiektach spółek wodnych i nadzór nad wykonawstwem tych robót oraz prowadzenie niezbędnej dokumentacji
   w tym zakresie;
  11. realizacja zadań w zakresie konserwacji urządzeń melioracyjnych,
  12. realizacja zadań mających na celu zapewnienie należytego funkcjonowania urządzeń zaopatrzenia ludności w wodę - wodociągów gminnych,
   w szczególności:
   1. dbanie o utrzymanie w należytym stanie technicznym i sanitarnym gminnych urządzeń zaopatrzenia ludności w wodę,
   2. prowadzenie nadzoru nad usuwaniem awarii wodociągów,
   3. prowadzenie nadzoru nad realizacją zadań przydzielonych do zakresów obowiązków konserwatorów wodociągów,
   4. przygotowywanie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na podłączenie nieruchomości do gminnej sieci wodociągowej,
   5. koordynowanie przedsięwzięć inwestycyjnych i remontowych w zakresie gospodarki wodnej oraz prowadzenie nadzoru nad wykonawstwem robót
  13. zapewnienie ochrony środowiska w gminie w szczególności przez:
   1. dbanie o rozmieszczanie środków produkcji w sposób najmniej szkodliwych dla środowiska,
   2. zapewnienie w przygotowywanej lub prowadzonej działalności gospodarczej wymaganej ochrony elementów przyrodniczych lub ich
    części oraz przywracanie ich do właściwego stanu, jeżeli w wyniku działalności gospodarczej utraciły swą wartość użytkową,
   3. dbałość o walory krajobrazowe środowiska,
   4. stosowanie w działalności gospodarczej technologii i rozwiązań technicznych stwarzających jak najmniejsze zagrożenie lub uciążliwość
    dla środowiska, a w szczególności technologii małoodpadowych i bezodpadowych,
   5. budowę lub instalowanie oraz sprawne funkcjonowanie i eksploatację urządzeń chroniących środowisko,
   6. instalowanie aparatury kontrolno-pomiarowej oraz prowadzenie niezbędnych pomiarów,
   7. gospodarcze wykorzystanie odpadów i ścieków albo skuteczne ich unieszkodliwianie lub likwidację,
   8. wykorzystywanie osiągnięć naukowych i technicznych, stosowanie środków ekonomicznych, prawnych i organizacyjnych w celu ochrony
    środowiska;
  14. opracowywanie programów zrównoważonego rozwoju ochrony środowiska;
  15. sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie należącym do właściwości gminy;
  16. współdziałanie w zakresie ochrony środowiska z innymi organami i jednostkami organizacyjnymi;
  17. udzielanie pomocy organizacjom społecznym w ich działalności na rzecz ochrony środowiska;
  18. realizowanie zadań w zakresie wprowadzania świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz ochrony nadzwyczajnie zagrożonego środowiska;
  19. przygotowywanie decyzji nakazujących użytkownikowi maszyny wykonanie czynności zmierzających do ograniczenia jej uciążliwości;
  20. wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenów nieruchomości, a w przypadku gdy nieruchomość jest wpisana do rejestru
   zabytków- za zgodą wojewody;
  21. wymierzanie kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew i krzewów;
  22. współdziałanie z Inspekcją Ochrony Środowiska i przekazywanie informacji o stanie środowiska;
  23. realizacja zadań w zakresie utrzymywania porządku i czystości w szczególności:
   1. realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach raz przepisów gminnych wydanych
    w oparciu o przepisy ustawy, o której mowa wyżej,
   2. dbanie o utrzymanie w należytym stanie technicznym i sanitarnym komunalnej oczyszczalni ścieków,
   3. prowadzenie nadzoru nad realizacją zadań przydzielonych do zakresu obowiązków pracownika oczyszczalni ścieków,
   4. koordynowanie przedsięwzięć inwestycyjnych i remontowych urządzeń infrastruktury technicznej w zakresie ochrony środowiska oraz
    prowadzenie nadzoru nad wykonawstwem robót;
  24. realizacja zadań w zakresie ustanawiania parku wiejskiego, określenie jego granic oraz sposobu wykonywania ochrony;
  25. prowadzenie spraw z zakresu uznawania za park wiejski terenów, na których znajduje się starodrzew;
  26. podejmowanie działań na rzecz ochrony zwierząt w zakresie należącym do właściwości gminy;
  27. realizacja zadań wynikających z ustawy o odpadach w zakresie należącym do właściwości gminy;
  28. wydawanie opinii w sprawie wydobywania kopalin na potrzeby organu koncesyjnego;
  29. wykonywanie zadań określanych w przepisach szczególnych bieżąco ukazujących się oraz poleceń przełożonych;
  30. realizacja przepisów ustawy prawo zamówień publicznych przy wykonywaniu zadań należących do tego stanowiska.
 2. Samodzielne stanowisko pracy do spraw gospodarki wodnej, ochrony środowiska, ochrony przyrody, geologii i działalności gospodarczej:
  1. przy znakowaniu spraw z zakresu gospodarki wodnej używa symbolu "GW",
  2. przy znakowaniu spraw z zakresu ochrony środowiska, ochrony przyrody i geologii używa symbolu "OS".

§ 22.

 1. Do samodzielnego stanowiska pracy do spraw kadr i higieny pracy oraz archiwum zakładowego, i obsługi jednostek OSP należy w szczególności:
  1. realizacja zadań w zakresie zatrudniania, wynagradzania, awansowania i zwalniania pracowników własnej jednostki i kierowników gminnych
   jednostek organizacyjnych i prowadzenie wymaganej przepisami prawa dokumentacji w tym zakresie;
  2. prowadzenie dokumentacji związanej z opiniowaniem pracowników oraz odznaczeniami pracowników;
  3. prowadzenie dokumentacji związanej z wykonywaniem prac dodatkowych przez pracowników;
  4. realizacja zadań w zakresie dokształcania i szkolenia pracowników;
  5. prowadzenie spraw dotyczących dyscypliny pracy oraz urlopów pracowniczych;
  6. realizacja zadań z zakresu spraw socjalno-bytowych, oraz zadań w zakresie opieki zdrowotnej pracowników;
  7. prowadzenie spraw emerytalno-rentowych pracowników oraz współdziałanie w tym zakresie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
  8. realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zadań w zakresie zaopatrzenia pracowników w środki ochronne, środki utrzymania czystości,
  9. bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,
  10. udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badań przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,
  11. prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
  12. udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą,
  13. współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego
   poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników,
  14. współpraca z laboratoriami, zgodnie z odrębnymi przepisami, do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku pracy, w zakresie organizowania tych badań i pomiarów oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami lub warunkami,
  15. współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników,
  16. współdziałanie ze społeczna inspekcją pracy oraz z zakładowymi organizacjami związkowymi przy:
   1. podejmowaniu przez nie działań mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w trybie i w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach,
   2. podejmowanych przez pracodawcę przedsięwzięciach mających na celu poprawę warunków pracy,
  17. inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.
  18. Uprawnienia wynikające z § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997r (Dz.U.Nr 246, poz.2468).
  19. zawiadamianie wojskowego komendanta uzupełnień o zwolnieniu i zatrudnieniu oraz kwalifikacjach i zajmowanym stanowisku pracownika podlegającego służbie wojskowej,
  20. prowadzenie ewidencji pracowników podlegających obowiązkowi służby wojskowej,
  21. prowadzenie archiwum zakładowego,
  22. sporządzenie zeznań świadków,
  23. realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej w szczególności przez:
   1. podejmowanie działań, celem zapewnienia utrzymania wyposażenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej, w tym bezpłatnego umundurowania członków ochotniczej straży pożarnej i młodzieżowej drużyny pożarniczej,
   2. koordynowanie funkcjonowania systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze gminy w zakresie ustalonym przez Wojewodę.
  24. wykonywanie zadań określanych w przepisach szczególnych bieżąco ukazujących się oraz poleceń przełożonych,
  25. realizacja przepisów ustawy prawo zamówień publicznych przy wykonywaniu zadań należących do tego stanowiska.
 2. Samodzielne stanowisko do spraw kadr i szkolenia, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz archiwum zakładowego, funduszu świadczeń socjalnych i straży:
  1. przy znakowaniu spraw z zakresu kadr i szkolenia oraz używa symbolu "KS",
  2. przy znakowaniu spraw z zakresu archiwum zakładowego używa symbol u "AZ
  3. przy znakowaniu spraw z zakresu bhp - "BHP"
  4. przy znakowaniu spraw z zakresu straży - "POŻ"

§23. Do samodzielnego stanowiska pracy ds. informacji elektronicznej należy w szczególności:

 1. Podejmowanie i koordynowanie wszystkich przedsięwzięć informatycznych, a zwłaszcza:
  1. wdrażanie informatyzacji w zakresie bieżącej i przyszłej obsługi Urzędu oraz interesantów
  2. planowanie rozwoju systemów informatycznych i dostosowywanie ich do potrzeb Urzędu
  3. planowanie i zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania
  4. administrowanie sprzętem komputerowym, telekomunikacyjnym i oprogramowaniem oraz prowadzenie ich ewidencji
  5. zapewnienie ochrony, poufności oraz niezawodności działania systemu i komputerów lokalnych
  6. nadawanie użytkownikom uprawnień dostępu do danych
 2. redagowanie stron internetowych Urzędu
 3. umieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej informacji przekazywanych przez poszczególne stanowiska pracy
 4. stała aktualizacja treści informacji publicznych udostępnionych w Biuletynie
 5. Pełnienie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji w Urzędzie i wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym:
  1. administrowanie bazami danych i ich zabezpieczenie w systemie informatycznym
  2. opracowywanie instrukcji określających sposób zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych ze szczególnym uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa informacji
  3. opracowywanie instrukcji postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych
  4. rejestrowanie i wyrejestrowywanie użytkowników systemu informatycznego
  5. ustalenie odrębnych identyfikatorów i haseł dostępu dla każdego użytkownika systemu informatycznego
  6. przygotowywanie wniosków do Generalnego Inspektora Danych Osobowych dotyczących rejestracji zbioru danych we współpracy z właściwym pracownikiem
 6. realizacja przepisów ustawy prawo zamówień publicznych przy wykonywaniu zadań należących do tego stanowiska
  Samodzielne stanowisko ds. Informacji elektronicznej przy znakowaniu spraw używa symbolu "INF"

§24 Zadania Gminy w zakresie:

 1. pomocy społecznej - określone ustawą z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej
 2. świadczeniach rodzinnych - określone ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
  - realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu
 3. działalności kulturalnej- określone ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
  - realizuje Gminny Ośrodek Kultury w Bolesławcu

Rozdział IV
Tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków

§25.

 1. Wójt przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach od 8.30 do 16.30.
 2. Pracownicy Urzędu Gminy przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach urzędowania.

§26.

 1. Skargi przyjmowane są na piśmie i ustnie do protokołu.
 2. Pracownik przyjmujący obywateli w ramach skarg i wniosków składanych ustnie sporządza protokół przyjęcia zawierający:
  1. datę przyjęcia;
  2. imię, nazwisko i adresat składającego;
  3. zwięzłe określenie sprawy;
  4. imię i nazwisko przyjmującego.

§27.

 1. Rejestr skarg i wniosków prowadzi Sekretarz Gminy.
 2. Po rejestracji skarga lub wniosek przekazywane są na stanowisko pracy właściwe do ich załatwienia
 3. Pracownicy odpowiedzialni są za prawidlowe i terminowe rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków.
 4. Pracownicy przygotowują projekt odpowiedzi na skargę lub wniosek i przedkładają do podpisu Wójtowi
 5. Kopia odpowiedzi na skargę lub wniosek wraz z całą dokumentacją związaną z załatwieniem sprawy przekazywana jest na stanowisko Sekretarza.

Rozdział V
Organizacja działalności kontrolnej

§ 28. W Urzędzie prowadzona jest kontrola wewnętrzna i zewnętrzna.

§ 29. Kontrolę wewnętrzną w Urzędzie prowadzi Wójt,Sekretarz i Skarbnik w stosunku do pracowników bezpośrednio im podległym - poprzez aprobatę i podpisywanie pism, decyzji i innych dokumentów.

§ 30.

 1. Kontrola zewnętrzna prowadzona jest w gminnych jednostkach organizacyjnych na podstawie rocznego planu kontroli.
 2. Plan kontroli określa:
  1. tematykę, termin i miejsce kontroli
  2. osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie kontroli
 3. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, który przedkładany jest Wójtowi.
 4. Z wykonania planu kontroli sporządza się roczne sprawozdanie, które przedkładane jest Wójtowi.

§31. Szczegółowe zasady i tryb wykonywania kontroli określa Wójt odrębnym zarządzeniem.

Rozdział VI

§32. Zasady podpisywania pism

§33.

 1. Do podpisu Wójta zastrzeżone są:
  1. decyzje i zarządzenia
  2. odpowiedzi na wystąpienia organów kontrolnych
  3. decyzje w sprawach kadrowych pracowników
  4. odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych
  5. odpowiedzi na skargi i wnioski
  6. korespondencja kierowana do:
   1. naczelnych organów państwa
   2. organów i instytucji Unii Europejskiej
   3. ministrów oraz kierowników urzędów centralnych,
   4. wojewodów i dyrektorów Wydziałów Urzędu Wojewódzkiego
   5. marszałków województw, starostów i organów samorządu terytorialnego.
 2. W czasie nieobecności Wójta dokumenty określone w ust.1 podpisuje Sekretarz Gminy
 3. Wójt może udzielić pracownikom pisemnego upoważnienia do podpisywania decyzji, pism i innych dokumentów w zakresie prowadzonych spraw.

Rozdział VII
Przepisy końcowe.

§ 34. Zmiany Regulaminu dokonywane są w trybie przewidzianym dla jego ustalenia.

Metryka

data wytworzenia
2008-01-09
data udostępnienia
2008-01-09
sporządzone przez
Arkadiusz Bak
opublikowane przez
Arkadiusz Bak
ilość odwiedzin
512
zmiany w dokumencie
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.